O Programie

O Programie

Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa

Poziom pierwszy - Szkółki Kolarskie

Ogólnopolski Projekt Upowszechniania Sportu wśród uczniów szkół podstawowych w formie zajęć  pozalekcyjnych w szkółkach kolarskich jest kontynuacją  realizowanego od 2015 roku programu  pn. „Narodowy Projekt  Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy – upowszechnianie sportu  w szkółkach kolarskich” ,  w ramach którego w 2017 roku działać będzie 190 szkółek kolarskich.

Głównym celem projektu jest upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej wśród uczniów szkół podstawowych w oparciu o ogólnorozwojowy, trening sportowy.

Wartością dodaną przedsięwzięcia jest stworzenie efektywnego systemu wyłaniania najzdolniejszych dzieci do kolarstwa poprzez przejście ze sportu szkolnego do klubów kolarskich oraz wdrożenie ich do współzawodnictwa sportowego w ramach lokalnych i ogólnopolskich zawodów kolarskich. Ponadto dzięki udziałowi w zajęciach kolarskich ulegną zwiększeniu możliwości rozwojowe dzieci, co będzie skutkowało odciągnięciem ich od złych nawyków, poprzez pokazanie im pozytywnych walorów płynących z uprawiania sportu. Na potrzebę zwiększenia każdej formy aktywności fizycznej zwracają uwagę zarówno wyniki publikowanych badań poziomu zdrowia i aktywności ruchowej dzieci, słabe wyniki testów sprawnościowych w szkołach oraz niepokojące raporty zdrowotne młodego pokolenia.   Ważnym aspektem zachęcającym dzieci do udziału w szkółkach niewątpliwie jest fakt , że jazda na rowerze jest jedną z najbardziej atrakcyjnych i popularnych form aktywności Polaków.

Celem projektu jest:

 • Upowszechnianie aktywności fizycznej uczniów szkół podstawowych poprzez zwiększenie liczby dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach sportowych;
 • Stworzenie kompleksowej oferty upowszechniania i promocji kolarstwa wśród najmłodszych;
 • Wyrównywanie szans w dostępie do zorganizowanej aktywności fizycznej niezależnie od miejsca zamieszkania oraz statusu materialnego rodziców;
 • Stworzenie klarownego systemu wyłaniania talentów i pozyskania najzdolniejszych dzieci do uprawiania sportu;
 • Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród uczniów szkół podstawowych;
 • Przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez sport;
 • Wykorzystanie potencjału szkoleniowo-organizacyjnego klubów kolarskich i regionalnych związków;
 • Identyfikacja sportowych talentów.

Projekt zakłada również współpracę Polskiego Związku Kolarskiego z  regionalnymi związkami kolarskimi, samorządami wszystkich szczebli oraz szkołami podstawowymi  i klubami.

Opis projektu w 2017 roku:

 Projekt zakłada działanie 190 szkółek kolarskich, w tym:

– 147 szkółek, które  uczestniczyły w projekcie w 2016 roku. Te szkółki działać będą  od 01.02 do 31.12.2017 tj.  9 miesięcy z przerwą wakacyjną w lipcu i w sierpniu

 • 43 nowe szkółki, które rozpoczną zajęcia od 01.03.2017 do 31.12.2017 tj. będą działały przez 8 miesięcy z przerwą w okresie wakacji                                                                                                                            

 Organizacja zajęć sportowych w szkółkach                  

 1.  Standardowa liczba dzieci objętych zajęciami w szkółce – 15 osób (chłopcy i dziewczęta z klas 4-6 szkoły podstawowej, nie posiadający przed przystąpieniem do programu licencji zawodniczej).
 2.  W przypadku rezygnacji dziecka z udziału w zajęciach w trakcie roku przeprowadzane będą nabory uzupełniające.      
 3. Rekrutacja do uczestnictwa w zajęciach w szkółce kolarskiej odbywa się na zasadzie dobrowolnych zgłoszeń.

Jedynym czynnikiem dyskwalifikującym  jest stan zdrowia uczestnika. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w projekcie.

Wszystkie dzieci biorące udział w programie ubezpieczone są od NNW.

Zajęcia w szkółkach prowadzą nauczyciele WF, instruktorzy i trenerzy kolarstwa.

W każdej szkółce program obejmuje zajęcia 2 razy w tygodniu po 2 godziny - przyjęto standardowy wymiar  16 godzin zajęć w miesiącu. Łączna liczba godzin dla 147 szkółek działających w roku 2016 wyniesie 144 godziny. Nowe szkółki powstałe w 2017 roku  zrealizują łącznie 128 godzin.

Zajęcia w szkółkach będą prowadzone w oparciu o ramowy program opracowany przez Polski Związek Kolarski. Prowadzący zajęcia w szkółkach mają obowiązek ich dostosowania do lokalnych warunków oraz możliwości fizycznych dzieci. Instruktorzy prowadzący zajęcia w szkółkach ustalają grafiki/ harmonogramy zajęć a  przypadku odwołania ich nstruktor ustala nowy termin.

Zakup sprzętu sportowego

Stroje kolarskie i kaski ochronne - projekt zakłada, że wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach w każdej szkółce otrzymają w użytkowanie stroje kolarskie (spodenki i koszulkę) oraz kaski kolarskie (od zwrotu w przypadku rezygnacji dziecka z udziału w zajęciach, wtedy sprzęt otrzymuje kolejne dziecko z naboru).

Wszystkie szkółki uczestniczące w programie w latach 2014-2016 otrzymały stroje i kaski kolarskie. W III edycji projektu w 2017 roku przewidujemy zakupienie  dla nowych 43 szkółek 645 kompletów strojów i kasków kolarskich dla dzieci, które będą uczestniczyły w zajęciach.

Rowery – zgodnie z założeniami projektu upowszechniania sportu w szkółkach konieczne jest zakupienie rowerów dla wszystkich dzieci. W I i II edycji projektu zakupione zostały 1963 rowery – komplet 15 rowerów dla wszystkich dzieci otrzymały szkółki z roku 2014 i 2015, a szkółki, które rozpoczęły działalność w 2016 roku otrzymały po 8 szt. rowerów.

W 2017 roku zakładamy zakup  653  rowerów, w tym:

- 266 rowerów szosowych i  MTB dla 38 szkółek utworzonych 2016r. jako uzupełnienie wyposażenia (po 7 rowerów dla każdej)

- 387 rowerów dla 43 szkółek, które rozpoczną działalność w 2017r. (po 9 szt. dla każdej)

Badania wydolnościowe

W roku 2017 badaniami wydolnościowymi w szkółkach kolarskich będzie objętych 1000 uczestników. W ten sposób stworzono szansę na ujednolicenie metodyki badań oraz stworzenie kompleksowego programu badań i identyfikacji talentów na kilku wzajemnie powiązanych płaszczyznach – począwszy od badań szerokiej populacji dzieci  ze szkółek kolarskich, które dopiero stawiają pierwsze kroki w sporcie, poprzez badania zawodników klubowych i uczniów SMS-ów w kategoriach juniorskich  aż po stałe monitorowanie kadr U23 i seniorskich. Ponadto wszyscy uczestnicy szkółek zostaną objęci testem sprawności Coopera. Zgromadzone dane i powtarzanie badań w kolejnych latach umożliwi ocenę efektywności prowadzonych zajęć z możliwością uzyskania przesłanek do ich modyfikacji, a także danych  do materiałów dydaktycznych dla kadry instruktorskiej i trenerskiej.

Wartością dodaną prowadzonych badań jest stworzenie poczucia wyjątkowości i elitarności wśród rówieśników, co może być dodatkowym czynnikiem motywacyjnym, sprzyjać przynależności do grupy i przeciwdziałać rezygnacji z uczestnictwa w zorganizowanej aktywności.

Planuje się upowszechnienie wyników badań podczas konferencji metodyczno-szkoleniowych z myślą o podnoszeniu kompetencji kadry prowadzącej zajęcia oraz realizacji przyszłych programów szkolenia opartych na wiedzy.